Жазы айылдык аймагынын 2019-2020-ж.ж. карата түзүлгөн Биргелешкен аракеттер планы